About 21st Century Schools

Cilj ovog programa, koji se realizuje u partnerstvu sa nadležnim obrazovnim institucijama svake od zemalja učesnica, je da milion učenika/ca uzrasta od 10 do 15 godina stekne vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema

Pored sticanja vještina kritičkog mišljenja i rješavanja problema, djeca će usvojiti praktične vještine kodiranja i imati priliku za usavršavanje svojih vještina kroz kodiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

U okviru programa, svaka škola na Zapadnom Balkanu će dobiti određen broj mikro:bit uređaja – džepnih računara uz pomoćkojih djeca mogu da kodiraju i koje mogu koristiti za rješavanje svakodnevnih problema iz raznih školskih predmeta. Ovaj uređaj omogućava učenicima/ama da uče na zabavan, interaktivan i inovativan način. 

Za uspjeh i konkurentnost na globalnom tržištu rada, od ključnog značaja su vještine, kao što su: rješavanje problema, kritičko mišljenje, digitalna pismenost i kreativnost.

Nastavnici, Škole za 21. vijek
„Čim su uzeli Mikro:bit uređaj u ruke, njihova mašta se razbuktala i počeli su s pitanjima: 'Šta ako pokušamo ovo?', 'Šta ako povežemo Mikro:bit sa ovim?', 'Šta bi se desilo kad bismo uradili ovo?'. To je ključ - učiti kako se rješavaju nerutinski problemi. Djeca postaju kreativna i to je, po mom mišljenju, veoma važno.“

Kako smo počeli – Priča o najhrabrijim školama

Pilot projekat Škole za 21. vijek realizovan je u saradnji sa BBC-jevom Obrazovnom fondacijom Micro:bit tokom 2017. i 2018. godine. U njemu je učestvovalo 135 škola i 26.000 učenika/ca širom Zapadnog Balkana. 

Tokom pilot-projekta, 1180 nastavnika/ca je obučeno kako da primijeni nove vještine podučavanja koristeći mikro:bit uređaj. Svi/e oni/e su prošli/e kroz petodnevnu uvodnu obuku o tome kako integrisati tri vještine (kritičko mišljenje, rješavanje problema i kodiranje pomoću mikro:bit uređaja) u proces nastave i učenja. Podršku im je pružalo 17 nacionalnih trenera/ica za ključne vještine koje su obučili/e eksperti/kinje British Council-a i Obrazovne fondacije Micro:bit. 

Istraživanje IPSOS Strategic Marketinga

Ovo istraživanje je 2018. godine povjereno IPSOS Strategic Marketingu  za potrebe projekta British Council-a Škole za 21. vijekna Zapadnom Balkanu. Izvještaj je pokazao sljedeće:

  • 86% nastavnika/ca vjeruje da je mikro:bit uređaj koristan pri sprovođenju nastavnog plana i programa
  • 90% nastavnika/ca vjeruje da će mikro:bit uređaj podstaći učenike/ce da se bave računarstvom i kodiranjem izvan učionice
  • 93% nastavnika/ca smatra da bi mikro:bit uređaj bio podsticajan za učenike/ce u učionici 
  • 100% nastavnika/ca smatra da je to koristan nastavni alat.

Izvještaj je takođe pokazao da nastavnici/e vjeruju da su aktivnosti sa mikro:bit uređajima povećale međusobnu socijalizaciju učenika/ca, kao i da su „povećale razmjenu znanja među učenicima/ama“ i „poboljšale saradnju i komunikaciju sa ostalim nastavnicima/ama“. Nastavnici/e su bili/e oduševljeni/e saznanjem da su učenici/e koji/e su obično nezainteresovani/e i koji/e se ne uključuju ni u kakve nastavne aktivnosti bili prvi koji su pokazali/e spremnost za korišćenje mikro:bit uređaja. Navedeno je da su neki učenici/e pokazali „neke potpuno nove potencijale, što pokazuje da im je samo bio potreban drugačiji pristup“.  

Rezultati pilot-projekta uključeni su u mnogo obimniji program Škole za 21. vijeku okviru koga će u periodu od tri godine milion učenika/ca uzrasta od 10 do 15 godina u zemljama širom Zapadnog Balkana steći vještine koje su im potrebne za prosperitetnu budućnost.

Podijelite sadržaj