About us
About us

Podržavamo mir i prosperitet izgradnjom veza, razumijevanja i povjerenja između ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu i zemalja širom svijeta.

Na jedinstven način spajamo britansku ekspertizu u umjetnosti i kulturi, obrazovanju i engleskom jeziku, našu globalnu prisutnost i veze u više od 100 zemalja, naš neuporediv pristup mladim ljudima i utjecajnim osobama i našu kreativnost.

Radimo direktno s pojedincima kako bismo im pomogli da steknu vještine, samopouzdanje i povežu se kako bi promijenili svoje živote i oblikovali bolji svijet u partnerstvu s Ujedinjenim Kraljevstvom. Podržavamo ih u izgradnji mreža i istraživanju kreativnih ideja, učenju engleskog jezika, kvalitetnom obrazovanju i međunarodno priznatim kvalifikacijama.

British Council je u Crnoj Gori otvorio kancelariju 1994. godine. Svake godine sarađujemo sa hiljadama učenika/ca, nastavnika/ca, direktora/ica škola, kao i sa studentima/kinjama, obrazovnim i drugim državnim institucijama, stručnjacima/kinjama zaposlenim u kreativnim industrijama, preduzetnicima/ama i umjetnicima/.

ZAOKRET U RADU BRITISH COUNCIL-A

Suštinske promjene u radu organizacije kreću 2000.godine kada BritIsh Council savjet dobija da upravlja projektom Evropske komisije “Obnova”kojim započinje reforma obrazovanja u Crnoj Gori. Promjene kulminiraju 2003.godine kada British Council odlučuje da zatvori svoju biblioteku i posveti se reformskim projektima kako bi pomogao i ubrzao neophodne promjene u oblasti obrazovanja i državne uprave.

Kompletan fond biblioteke kao i namještaj i kompjuterska oprema poklonjeni su Odsjeku za engleski jezik i književnost u u Nikšiću, Institutu za strane jezike u Podgorici i Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore, kako bi ti resursi ostali dostupni onima kojima su bili potrebni.

Od tog ljeta 2003. godine saradnja sa institucijama se ubrzano razvija, ali se istovremeno stvaraju partnerstva sa civilnim sektorom, međunarodnim organizacijama i mediima, kreirajući širi okvir djelovanja koji će omogućiti komplementarni razvoj različitih sektora i ciljnih grupa. 

British Council globalno ima četiri ključne oblasti u kojima djeluje. To su: obrazovanje, engleski jezik, društvo i umjetnost.

Kao mala kancelarija, British Council se fokusira samo na neke oblasti u želji da pruži što kvalitetniju pomoć. Teme se biraju u skladu sa prioritetima društva ali i inovacijama i potrebama koje diktira globalna ekonomija, tehnološki razvoj i  društvene prilike u Evropi i regionu. 

PROJEKTI U KULTURI

Neki od značajnih višegodišnjih projekata su i “Edukacija i upravljanje u oblasti kulturnog nasleđa Crne Gore” u okviru kojeg je uradjeno obimno istraživanje stanja kulturnih institucija i potreba za daljom edukacijom a zatim organizovan i niz edukativnih programa, studijskih putovanja u UK i ekspertska pomoć. U sklopu toga, započeta izrada menadžment plana za zaštićeno područje Kotora, a urađena je i strategija razvoja kulturnog turizma Cetinja i nacionalnih parkova. Uz specijalno ovlašćenje Ministarstva kulture, British Council je pregovarao sa ICCROM-om i UNESCO-om i angažovao timove ekperata koji su stigli u Crnu Goru da pruže ekspertsku pomoć. 

Rad u oblasti kulture nastavlja da se odvija kroz višegodišnji projekat “Kreativne industrije”, koji je redefinisao pojam kulturnih industrija i udario temelje ovom sektoru u Crnoj Gori, okupljajući kreativnije biznise i promišljajući njihovu aktivniju ulogu u domaćoj ekonomiji.Projekat je objedinio kreativni i biznis sektor, kao i lokalne vlasti i univerzitet koji rade zajedno na poboljšanju statusa i uloge kreativne snage na našim prostorima.   

Tokom dvije decenije, British Council je saradjivao sa nizom institucija kulture, od Ministarstva kultura, Narodnog muzeja, Crnogorskog narodnog pozorišta, preko Fakulteta likovne i dramske umjetnosti, KIC-a “Budo Tomović”, Centra savremene umjetnosti i Dodest teatra, zatim Underhill festivala, galerija, umjetnika, kulturnih liderima, Sajma knjiga, Delta City-ja, i lokalnih kulturnih centara sa kojima je sproveo niz umjetničkih i edukativnih aktivnosti,uključujući razvoj vještina za savremeni menadžment u kulturi i povezivanje sa partnerima u Velikoj Britaniji i regionu. Svoj kreativni program British Council implementira i sa Udruženjem mladih sa hendikepom koje obučava za grafičkog operatera, za reciklažu papira i izradu suvenira i umjetničkih predmeta u projektu “Inkluzivni dizajn”  

PODRŠKA EVROPSKIM INTEGRACIJAMA

Proglašenje nezavisnosti Crne Gore 2006.godine, predstavlja važnu prekretnicu u radu British Council-a. Britanska ambasada u Beogradu otvara svoju kancelariju u Podgorici koja počinje da radi pod istim krovom sa British Council-om. Saradnja sa ambasadom se intenzivira, a fokus se premješta na uvodjenje medjunarodnih standarda i izgradnju crnogorskih institucija kroz obuku kadrova.

Godine 2008. započinju projekat pod nazivom ProAccession koji je posvećen evropskim integracijama i pružanju podrške pregovaračkim timovima u domenu komunikacija sa Evropskom unijom, sada u novom prostoru Britanske ambasade sa kojim sve tješnje saradjuju i kreiraju jedan projektni tim.

Strateški partneri na ovom projektu su Uprava za kadrove, Parlament i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Kroz ovaj program do sada je prošlo 350 državnih službenika, a planira se novi ciklus posvećem strateškom planiranju i institucionalnom liderstvu. 

U saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova i Delegacijom Evropske unije, British Council je razvio višegodišnji projekat kojim će se implementirati Komunikaciona strategija o EU integracijama, koji ima za cilj da najširoj javnosti približi procese pregovora i ono što slijedi nakon sticanja članstva.

 

Naša istorija

Kancelarija u Crnoj Gori osnovana je 1994.godine potpisivanje Memoranduma o saradnji izmedju diplomatskih predstavnika dvije zemlje. Tadašnji ministar inostranih poslova Miodrag Lekić i nerezidentni britanski ambasador Ajvor  Roberts potpisali su ovaj sporazum u prostorijama Narodne biblioteke “Radosav Ljumović”, u okviru koje se nalazilo prvo sjedište British Council-a. Ono je prvobitno bilo koncipirano kao biblioteka ili “informativni centar” – prema tadašnjim podjelama prema vrsti primarne djelatnosti, a koje su kasnije ukinute.  

Karakteristika British Council-a je dinamičnost. Nove društvene okolnosti, globalne promjene i tehnološki razvoj donose nove prioritete, nove projekte, nove saradnike. Organizacija na globalnom nivou teži da se stalno razvija i prilagođava, obezbjedjujući na taj način svojim zaposlenima kao i partnerima, stalni lični i profesionalni razvoj.

Iako stalno gleda u budućnost i uvodi inovacije i nove načine rada, British Council uvijek zadržava one fundamentalne društvene vrijednosti u koje vjeruje koje predstavljaju osnov njihovog rada: integritet, uzajamnost, profesionalnost, kreativnost i inkluzivnost.  Naša organizacija brine o ljudima ali i o svojoj okolini, te prema najvišim britanskim standardima ima i svoju politiku zaštite životne sredine i smanjenja potrošnje energije, vode i zagađenja, kao i politiku jednakosti i inkluzivnosti i zaštitu djece, i prolaze kroz stroge evaluacije uspješnosti u integrisanju ovih politika u naš svakodnevni rad.

Otvaranje British Council-a 1994.godine bio je važan trenutak u razvoju bilateralnih odnosa Crne Gore i Velike Britanije, posebno u domenu kulture i obrazovanja. Glavni partner u to vrijeme bio  je Zavod za medjunarodnu saradnju sa kojima je realizovan niz zajedničkih inicijativa, od stipendija za studiranje i istraživanje u UK do insitucionalne saradnje i obuka kako državnih službenika tako i lidera civilnog društva i predstavnika medija. Jedan od pionirskih projekata jeste i projekat “Vjerujem u sebe”, koji predstavlja početak rada British Council-a u domenu razvoja ljudskih resursa u saradnji sa britanskim ekspertima i institucijama.

Period u kome je British Council započeo svoj rad u Crnoj Gori nije bio nimalo lak: ratovi u okruženju, ekonomska kriza, izolacija, priliv izbjeglica i raseljenih lica, političke tenzije. Sve to je stvaralo kompleksno okruženje za razvoj kulture i kulturnih odnosa, ali baš tada, British Council otvara kancelariju u Crnoj Gori kako bi joj pružio podršku u razvoju demokratskog društva, pružio mogućnost građanima za lični i profesionalni razvoj i ojačao tradicionalno dobre veze sa Britanijom. U najvećoj ekonomskoj krizi, British Council je insistirao na razvoju obrazovanja i kadrova i započeo niz reformskih projekata nekoliko godina prije nego su oni zvanično ušli u programe institucionalnih reformi.

Postdiplomske stipendije, obuka mladih lidera,obuka državnih službenika na britanskim koledžima za javnu upravu, inovacije u nastavi engleskog jezika, ekspertska pomoć, umjetnički događaji, kao i prvi sistemski projekat finansiran od strane Evropske komisije “Obnova”, kojim započinje reforma obrazovanja u Crnoj Gori 2000. godine.

Na samom početku, 90-ih godina, British Council je bio jedina strana kulturna organizacija u Crnoj Gori, nakon zatvaranja Američkog centra.

Nakon postpenog zaoštravanja situacije u regionu, sve više humantarnih organizacija je svakodnevno pristizalo u Crnu Goru iz cijelog svijeta.

Te godine – i dolazak stranih organizacija u Crnu Goru, predstavljaju početak velike transformacije crnogorskog društva.Intenzivnija komunikacija sa svijetom, otvaranje novih radnih mjesta, novih institucija, uvođenje novih standarada u radu, početak intenzivne izgradnje a posebno u Podgorici, i promjene u shvatanjima i ponašanju prestavljaju početak novog poglavlja u savremenoj  crnogorskoj istoriji.

To okruženje, nove društvene okolnosti i prioriteti snažno su uticali na rad British Council i on se polako transformiše zajedno sa crnogorskih društvom.

Podijelite sadržaj