RAZLOZI ZA POKRETANJE PROJEKTA

Opšti cilj Strategije reforme javne uprave za period 2016-2020 je stvaranje efikasne i servisno opredijeljene javne uprave koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad.  Stvaranje profesionalne, odgovorne i efikasne javne uprave koja je sposobna da funkcioniše efektivno u međunarodnom okruženju takođe je od vitalnog značaja za napredak Crne Gore na putu ka EU i postizanje interoperabilnosti u okviru NATO-a. Pored toga, da bi crnogorska mala ali otvorena ekonomija mogla da obezbijediti stabilan rast, potrebno je kontinuirano privlačiti strane investicije i međunarodni biznis koji tipično funkcioniše na engleskom jeziku.  

Ekonomski rast i konkurentnost jedne zemlje su direktno povezani sa kvalitetom ljudskog kapitala koji nacionalni obrazovni sistem još uvijek pokušava da generiše kroz reforme opšteg, stručnog i visokog obrazovanja. Međutim, obrazovni sistem ne može sâm da obezbijedi sve one vještine koje su potrebne na dinamičnom tržištu rada, pa je stoga važno snažno podsticati kontinuirani profesionalni razvoj širom javne uprave i usvojiti cjeloživno učenje kao imperativ i model održanja konkurentnosti i kvaliteta. 

Važan preduslov rasta i konkurentnosti jedne ekonomije jeste da postoji svijest o važnosti engleskog jezika koji omogućava kvalitetan pristup informacijama i komunikaciji sa svijetom, učešće u međunarodnom biznisu, politici, akademskoj i naučnoj saradnji. U kontekstu EU integracija i sposobnosti institucija da absorbuju međunarodnu finansijsku pomoć, važno je naglastiti važnost engleskog jezika u procesu izrade kvalitetnih predloga projekata. Visok stepen poznavanja engleskog jezika kreira mogućnost pristupu globalnom tržištu rada, bilo kroz mobilnost bilo online putem digitalnih tehnologija. 

 

CILJEVI PROJEKTA

Projekat ima za cilj da pruži podršku razvoju potrebnih vještina za postizanje veće efikasnosti, kvaliteta i sigurnosti u komunikaciji sa međunarodnim akterima.  Kombinacija jezičkih i profesionalnih vještina za državne službenike, posebno prilagođena njihovim potrebama, osmišljena je da pomogne razvoju moderne i profesionalne javne uprave koju čine visoko efikasni pojedinci. 

Ovaj projekat neće samo poboljšati njihovo znanje i vještine, već će takođe uvesti profesionalne standarde i vrijednosti koji, ukoliko su adekvatno integrisani, mogu značajno unaprijediti kvalitet, efektivnost i odgovornost javne uprave. 

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI 

Projekat se sastoji od četiri komponente:

1. Izrada analize stanja u pogledu načina korišćenja engleskog jezika na radnom mjestu i portrebama za ciljanim programima obuke

Sprovođenje istraživanja o načinu na koji zaposleni u javnoj upravi koriste engleski jezik predstavljaće prvi korak u procesu izrade ove analize. Uprava za kadrove će distribuirati upitnik na adrese svih državnih službenika preko kontakt osoba u državnim organima, a dobijeni odgovori će nam pomoći da identifikujemo trenutno stanje u pogledu načina koriščenja engleskog jezika, potreba i zainteresovanosti službenika za daljim usavršavanjem. Osim rezultata dobijenih na ovaj način, naši eksperti će analizirati i politike kojima se uređuju uslovi zapošljavanja, sa fokusom na dijelu koji se tiče engleskog jezika. Svi navedeni rezultati će biti objedinjeni u jedinstveni izvještaj koji će u septembru 2017. biti predstavljen ključnim zainteresovanim stranama. 

2. Izrada strategije daljeg usavršavanja

Na osnovu rezultata analize i uz dodatne konsultacije, biće identifikovane prioritetne ciljne grupe u okviru projekta, a najviše 500 državnih službenika. Za njih će biti kreirani prilagođeni programi obuke i edukativni materijal koji će moći da koriste i po završetku obuka.

3. Organizacija obuke

Obuke za odabrane prioritetne grupe obuhvataće kako direktnu obuku tako i online kurseve i druge online resurse za učenje engleskog. Cilj nam je da metodologiju treninga prilagodimo njihovim potrebama i raspoloživom slobodnom vremenu. Osim kurseva engleskog jezika, polaznici će imati priliku i da unaprijede svoje profesionalne vještine u oblasti komunikacija, pisanja izvještaja i brifova, prezentovanja i javnog govora, vođenja sastanaka, pisanja predloga projekata, odnosa s javnošću i sl. 

Planirano je da obuke  traju u periodu od oktobra 2017. do marta 2018. godine. 

4. Revizija politika

 Projekat će ponuditi ekspertsku analizu postojećeg testa engleskog jezika koji se koristi prilikom zapošljavanja i pomoći da se on revidira u skladu sa realnim potrebama i zadacima radnog mjesta. 

PROJEKTNI PARTNERI 

Projekat realizuje British Council, u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Upravom za kadrove a finansira ga Britanska ambasada u Podgorici. 

TRAJANJE I VRIJEDNOST PROJEKTA 

Projekat će trajati godinu dana, do 31. marta 2018. Ukupna vrijednost projekta je 100.000 eura. 

Podijelite sadržaj