Vebinar 8
Date
četvrtak 11. jun 2020. -
13:00 do 14:00
Lokacija
Onlajn događaj za nastavnike/ce

U okviru šestog vebinara dijelimo sa Vama naše iskustvo i ideje o tome kako da iskoristite program „Škole za 21 vijek“ za kreiranje inkluzivnog okruženja u osnovnim školama. Govorićemo o inkluziji i predstaviti različite mogućnosti koje nam nude strategije za razvoj kritičkog mišljenja i rješavanja problema u stvaranju inkluzivnog okruženja za učenje. Takođe, vebinar će imati vrlo praktičnu dimenziju zahvaljujući korišćenju konkretnih problemskih situacija koje se tiču djece iz marginalizovanih grupa i učenika/ca sa emocionalnim, socijalnim i bihejvioranim poteškoćama a u kojima ćemo zajedno dolaziti do rješenja.

O PREZENTERIMA

Dragan Marković je trenutno na doktorskim akademskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njegovo polje istraživanja je književnost starog Dubrovnika. Sertifikovani je trener Zavoda za školstvo i autor brojnih akreditovanih programa obuka za nastavnike/ce. Trener je na programu „Škole za 21 vijek“ British Council-a, a radi kao ekspert i za brojne druge organizacije uključujući i Savjet Evrope. Trenutno je stalno zaposlen u Osnovnoj školi "Kekec" u Sutomoru kao nastavnik crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti.

Aleksandra Radoman Kovačević je od 2002. godine angažovana u oblasti treninga i razvoja kapaciteta ljudskih resursa, kao i upravljanja programima u obrazovanju. Školske 2007/2008 godine bila je mentorka na univerzitetskom kursu “Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’ koji je nastao kao rezultat saradnje švedskog Univerziteta Jönköping i Filozofskog fakulteta u Nišiću. Proteklih godina angažovana je kao ključna ekspertkinja II u nacionalnom IPA II programu podržanom od strane EU Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa i nacionalna konsultantkinja u programu Savjeta Evrope Podsticanje demokratske kulture u školama. Takođe, Aleksandra je autorka i trenerica akreditovanih programa od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kao i ko-autorka akreditovanog programa za zanimanje omladinski aktivista. Autorka je bistraživanja Liderske vještine nastavnika/ca i kvalitet nastavnog procesa, kao i nekoliko publikacija i izdanja kao što su Upravljanje slučaja u službi sprečavanja napuštanja i odbijanja školovanja, Pripremni vrtići za đecu Rome i Egipćane, Mapiranje i analiza crnogorskih opština (projekat Sprečavanje ranih (prisilnih) brakova u okviru ranjivih grupa), Neformalno obrazovanje omadinskih aktivista i druge. Dio je ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje i jedna od trenerica za obuke nastavnika/ca u okviru programa „Škole za 21 vijek“ British Council-a.

Podijelite sadržaj