Efikasno iskorištavanje kapaciteta koje proizvodi sistem stručnog obrazovanja jedan je od izazova sa kojima se susreće rastuća privreda svake države. Sjeverna Irska ima dugu tradiciju visokokvalitetnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja te inventivnih rješenja u okviru ovog sistema, ali borba protiv nezaposlenosti predstavlja jedan od najvećih izazova regionalne privrede. Ovo se posebno odnosi na visoki procenat nezaposlenosti među onima koji tek diplomiraju ili magistriraju a čije kvalifikacije nijesu u skladu sa zahtjevima poslodavaca. 

Ministarstvo  zapošljavanja u Sjevernoj Irskoj, i agencija za razvoj poslovanja Invest NI radili su zajedno da razviju novo rješenje za pripravnike: program pod nazivom Assured Skills Programme kojim se rješava pitanje nezaposlenosti nedavno diplomiranog kadra. Vladine agencije poručile su od pružaoca višeg i daljeg obrazovanja da obezbijede prilagođene trening programe za veće investicijske kompanije. Belfast Metropolitan College, koji je među deset najboljih britanskih koledža stručnog obrazovanja (VET) i godišnje prosječno upiše više od 32.000 polaznika, se uključio sa Assured Skills Academies programom koji je u Velikoj Britaniji nagrađen za najbolju praksu angažovanja poslodavaca u obrazovni proces (TES FE Awards for Employer Engagement 2015), a 2014/15. godine je ostvario najveći broj novih radnih mjesta po ulaganju poslodavca za bilo koju regiju u Velikoj Britaniji. (Izvor: UKTI Inward Investment Report 2014-2015)

Pristup akademije Assured Skills zasniva se na sljedećem modelu: 

  • poslodavci na osnovu svojih razvojnih ili investicionih planova identifikuju potrebu za određenim vještinama koje na tržištu rada nisu lako dostupne 
  • Ministarstvo ekonomije preko koledža za stručno obrazovanje i osposobljavanje finansira razvoj programa ugovorene obuke prilagođene potrebama poslodavca
  • koledž i poslodavci zajedno rade na kreiranju rješenja obuke, a zatim koledž regrutuje svršene studente i za 20 polaznika drži akademiju u trajanju od 10 do 15 sedmica;
  • Svršeni studenti stiču nove vještine i po završetku programa ih poslodavac uključen u rad akademije intervjuiše za posao.

U posljednje dvije godine Belfast Met je održao 26 akademija Assured Skills koje je pohađalo 468 svršenih studenata iz raznih akademskih disciplina; 93 posto polaznika zaposlilo se zahvaljujući upravo Akademiji. Tajna uspjeha ovog inovativnog pristupa je rad sa poslodavcima na razvoju programa obuke posebno prilagođene trenutnim potrebama za kadrom. Jedina obaveza poslodavca je da po okončanju akademije Assured Skills sa njenim polaznicima obavi intervjue. Ovaj pristup predstavlja primjer usklađivanja zahtjeva poslodavaca za novim vještinama, dogovorene obuke koju vrši koledž, te sredstava kojima Vlada podupire investicije.

Širom Evrope su koledži stručnog obrazovanja stalno izloženi izazovu usaglašavanja svojih nastavnih planova i programa s potrebama privrede, kreiranju programa koji zadovoljavaju potrebe poslodavaca. S obzirom na smanjenja javne potrošnje za obrazovanje i stručno osposobljavanje, koledži moraju biti agilniji kada je u pitanju povezivanje sa poslodavcima i rad na razvoju odgovarajućih programa stručnog osposobljavanja.

Na nivou koledža postoji potreba razvoja organizovanijeg pristupa kvalitetnom angažmanu  poslodavaca u cilju razvoja privredno relevantnih planova i programa, usaglašenih sa potražnjom tržišta. Svaki koledž treba da shvati prioritete vlade i da angažuje poslodavce pri iznalaženju rješenja koja ispunjavaju njihove zahtjeve, uravnotežavajući prioritete Vlade i poslovne prioritete. Tempo promjena zahtjeva poslodavaca i povećanje nivoa sofisticiranosti industrije zasnovane na znanju za koledž mogu značiti nemogućnost da tradicionalni nastavni kadar obezbijedi sve zahtijevane vještine. Zato koledži počinju da traže odgovarajuće honorarne saradnike sa iskustvom u industriji, iako i sa manje nastavnog iskustva. Proces dobijanja povratnih informacija od poslodavaca / klijenata o postojećim rješenjima stručnog osposobljavanja pruža platformu za kontinuirani razvoj nastavnog plana i programa, uz puno učešće poslodavaca i institucija koja predstavljaju određene sektore. 

S obzirom na trenutno ekonomsko okruženje, čini se da će ubuduće koledži za stručno obrazovanje i osposobljavanje morati da ove mehanizme ugrade u svoje redovno djelovanje, da bi osigurali aktivan angažman poslodavaca na osavremenjavanju nastavnih planova.