Doprinos obrazovnoj organizaciji može poboljšati nastavni plan i motivisati učenike. Ali kako možemo definisati glas učenika, i kako da ga nastavnici kanališu na produktivan način? Koji su najbolji načini da se učenicima omogući učestvovanje u oblikovanju njihove nastave? Da li nastavnici zahtjevaju dodatne vještine kako bi sarađivali sa učenicima u ovom procesu?

U 2004.toj godini, SoundOut, organizacija koja radi na poboljšanju značajnosti učešća učenika, počela je definisati glas učenika kao "individualnu i kolektivnu perspektivu i akcije mladih u kontekstu učenja i obrazovanja".

Od tada se povećava važnost uključivanja glasa učenika u obrazovne procese i sada uključuje učenike u svim fazama obrazovanja. Svaka osoba koja učestvuje u procesu učenja ima glas i mišljenje koje treba uključiti i čuti. Učenici imaju pravo da učestvuju u razvoju i dizajniranju vlastitog učenja.

Obrazovanje počinje da se posmatra kao demokratski proces u kojem učenik ima doprinos i vlasništvo nad svojim obrazovnim putovanjem. Zapravo, ovo može biti relevantno za djecu starijih godina, kao i za mlade ljude na fakultetima ili univerzitetima.

Ono što je jasno je da je sve važnije osigurati da se učenici uključuju u proces nastave i učenja, ali i u svoje uloge u okviru svoje obrazovne institucije. Obrazovanje priprema mlade ljude za život u širem svijetu. Stoga je važno, imajući u vidu sve veću važnost internacionalizacije i uticaja nedavnih globalnih događaja kao što su "Brexit" i potencijalne promjene u vladinoj politici, da se razmotri da li je međunarodni aspekt aktivnosti glasa učenika potencijalna korist.

Glas učenika u Velikoj Britaniji

U stručnim institucijama u Velikoj Britaniji postoji jak fokus na aktivnosti glasa učenika, ali opseg i raznovrsnost aktivnosti variraju.

Metode uključivanja i slušanja učenika uključuje:

  • izgradnja privrženosti prema glasu učenika kao dio strateških planova koledža i škola
  • posmatrati učenike kao ovlašćene partnere
  • stvarati prilike učenicima da organizuju i vode promjene kroz učenička udruženja
  • uključivanje učenika u kreiranje nastave
  • uključivanje učenika u kreiranje ponude
  • kreiranje komiteta učeničkih predstavnika.

Uzimajući svaki u obzir, vidimo kako bi ove metode mogle uključiti učenike u organizaciju učenja i nastave.

Glas učenika kao dio strategije škole

Bez obzira na to da li se referenca o značaju učenika pominje direktno preko misije ili vizije škole ili ako je ugrađena u strateške planove, učenik se rijetko izostavlja iz politike škole.

Na primjer, u odjeljku pod nazivom Glas učenika, strateški plan škole u Edinburghu obavezuje se na "povećanje uključenosti učenika u razvoj škole".

Slično tome, strateški plan Ayrshire College-a opisuje potrebu da se "angažuje glas učenika u svim aspektima koledžskog života kako bi se kontinuirano poboljšalo učenje učenika".

Uključujući posvećenost uključivanju glasa učenika u strateški plan, škole uključuju učenike u sveobuhvatni okvir za razvoj, osiguravajući da je to prioritet ne samo za nastavnike i učenike, već i za upravu.

Učenici kao ovlašćeni partneri

Mi često mislimo na učenje usmjereno na učenike kao na novi koncept, ali ideja ima dugu istoriju. Univerziteti su stvoreni sa studentima koji imaju veliku kontrolu nad nastavnim planom i programom. U dvanaestom vijeku studenti na Univerzitetu u Bolonji dobili su moć potpune samouprave, što uključuje i kontrolu nad nastavnim planom i programima.

Mnoge škole i koledži preduzimaju pozitivne korake kako bi ohrabrili učenike da oblikuju svoje iskustvo učenja i okruženje. Bilo da se radi o pasivnom ili proaktivnom uključivanju, sve više postoji posvećenost da se obezbijedi da svi učenici imaju priliku da daju značajne doprinose.

Učenička udruženja

Udruženja učenika su zadužena za vođenje velikog broja aktivnosti glasa učenika unutar škola. Mnogi predstavnici učeničkih udruženja blisko sarađuju sa menadžmentom škole kako bi osigurali da se čuju glasovi svih učenika. Međutim, nemaju sve škole jednako aktivna udruženja učenika i to bi moglo uticati na efektivnost sposobnosti udruženja da prenese glas učenika.

Uključivanje učenika u nastavi i učenju

Na koledžu Leeds City, uključivanje učenika u nastavi i učenju se odvija kroz predstavljanja na više od 300 predmeta koji čine ponudu koledža. Predstavnici učenika se sastaju sa šefovima odjeljenja. Ovi sastanci, koji se održavaju na polugodišnjem nivou, često imaju 20-30 predstavnika učenika unutar određenog  odjeljenja. Ovi sastanci predstavljaju forum za diskusiju, kako za učenike tako i za osoblje, za povratne informacije i za prikaz nastalih aktivnosti. Akcije mogu biti za osoblje ili učenike. Diskusija, povratne informacije i akcije se uvode u ciklus pregleda učinka odeljenja. Ako učenici govore o istim problemima, ta tema se penje do vrha dnevnog reda za viši upravni tim koji ih smatra prioritetom.

Učenički angažman u školskim službama

Na sličan način kao i angažman učenika u nastavi i učenju opisanom iznad, mnoga udruženja učenika takođe doprinose sastancima i komitetima koji su odgovorni za usluge fakulteta kao što su na primjer ugostiteljstvo, IT, zaštita učenika. Kao i kada je u pitanju zainteresovanost za razvoj nastavnog plana, ovo su oblasti o kojima učenici mogu biti prilično glasni. Iako su nastava i učenje osnovni prioriteti u školama, usluge podrške i ustanove koje čine okruženje za učenje takođe su važne za uspjeh i dobrobit učenika. Redovna i ciljana ili tematska istraživanja zadovoljstva učenika su još jedan način na koji škole i koledži prikupljaju povratne informacije o promjenama direktno od učenika.

Predstavljanje učenika u komitetima

U nekim školama i koledžima već dugi niz godina postoji predstavnik učenika na nivou odbora. Iako se ova tradicija nastavlja, to je mali dio uključivanja učenika u različitim komitetima odgovornim za različite oblasti života koledža. Pored reprezentacije na nivou smjera i za unakrsne usluge koledža, učenici daju vrijedan doprinos mnogim drugim komisijama.

Regionalni koledž u Piterborou i mnogi drugi, organizuju sastanke na kojima se mogu postavljati pitanja upravnom timu, koji se održavaju tokom ručka. Predstavnici razreda kao i drugi učenici mogu se prijaviti kako bi dobili mogućnost razgovora sa članovima rukovodećeg tima, što ne samo da im daje prostor da izraze zabrinutost, već i da članovima osoblja  predstave probleme za koje učenici mogu pomoći u pronalaženju rješenja. Na taj način, angažman može biti dvosmjerni proces.

Dobrobit učenika je još jedna prednost promovisanja aktivnosti glasa učenika u školama i koledžima. Mnoge obrazovne institucije vide glas učenika kao mehanizam za razvoj - pomažući u izgradnji povjerenja i pripremi mladih za uloge u društvu. Takođe,glas učenika može pružiti mogućnost uključivanja učenika iz marginalizovanih grupa u organizaciju nastave i učenja.

Koledži i škole su podržani u svom radu posvećenom političkim debatama, posebno u periodu do opštih izbora i referenduma EU, od organizacija poput Asocijacije koledža koja pruža smjernice i alatke za organizaciju i vođenje uspješnih debata. Mnoge su uključivale lokalne političare, učenike, predstavnike lokalnih škola i lokalne članove omladinskog parlamenta.

Britanski predstavnik Evropske studentske unije  je zabilježio povećani nivo političkog angažmana i svijesti od referenduma EU, što, kako su predložili, trebali iskoristiti i podržati od strane njihovih  obrazovnih ustanova.

Škole i koledži mogu uključiti glas učenika kako bi poboljšali okruženje za učenje i pružili studentima neke vještine koje će im trebati za ulazak na radno mjesto.