Naučite više o tehničkim izrazima koji su korišteni u ovom izdanju.

Akciono istraživanje

Osoba iz struke vrši akciono istraživanje u kontekstu obrazovanja kao oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja zasnovanog na pitanjima na koja kada se odgovore, ocjenjuju rad te osobe. Akciono istraživanje prvo uključuje nastavnike identifikujući element njihove prakse ili rezultate učenja njihovih učenika, koje bi željeli poboljšati. Nakon toga slijedi pojašnjenje pedagoških teorija koje je podupiru i koje se koriste da se formulišu istraživačka pitanja. Nastavnik potom odgovara na ova pitanja iz istraživanja tako što prikuplja i analizira podatke koji pokazuju uticaj određenog pristupa (na primjer, podatke o radu svojih učenika kada uče na određen novi način). Odgovori izvještavaju o nivou tekuće stručne prakse, a mogu se i dijeliti s drugima.

Treniranje

Jedan-na-jedan odnos između trenera i njegovog učenika koji poboljšava profesionalne performanse kod učenika. Plan rada trenera bi trebao biti odgovor na sposobnosti i napredak učenika. Fokus je na spremanju učenika da donosi svoje odluke i razvija svoje sposobnosti donošenja mišljenja na osnovu svojih profesionalnih standarda.

Zajednica učenja

Grupa profesionalaca koji se bave širenjem znanja i cilja one koji redovno komuniciraju o svom učenju i podržavaju druge sa njihovim ciljevima učenja.

Kontinuirani profesionalni razvoj

Aktivnosti učenja i obuka koje stručnjaci iz ove oblasti koriste kako bi kontinuirano poboljšavali svoj rad i bili u toku sa trendovima. Nastavnici stručnog obrazovanja i treneri mogu raditi na poboljšanju i ažuriranju svog razumijevanja dobre prakse predavanja i svojih vještina iz industrije kao i stručnog predavanja.

Razvoj zajedničkih praksi

Oblik kontinuiranog profesionalnog razvoja gdje umjesto da znanje ili dobre prakse budu prenosivane sa eksperta na učenike, dva ili više nastavnika ili škole sarađuju kako bi naučili više jedni od drugih i postigli međusobnu korist. Ova saradnja je obično fokusirana na interakciju koja ima za cilj da razvije novi pristup i često je podupreta akcionim istraživanjem.

Mentorstvo

Jedan-na-jedan odnos između iskusnog mentora i manje iskusnog učenika. Uloga mentora je da podrži i osnaži učenika sa savjetima i smjernicama za njihov profesionalni razvoj, dobrobit i integraciju u kulturu institucije i profesije.

Pedagoški pristupi

Različiti pristupi nastavi koji se baziraju na teorijama o ljudskoj spoznaji, razvoju, ponašanju, savladavanju vještina i koje su adaptirane potrebama učenika i preferencijama nastavnika.

Pedagogija

Teorija i praksa nastave. Pedagogija se odnosi na teoriju i praksu podučavanje djece. Andragogija je teorija i praksa podučavanja odraslih.

Ukoliko smatrate ovaj segment korisnim, molimo vas da nam potvrdite slanjem emaila na VEE@britishcouncil.org.