. . . Ili nam makar svima tako kažu. Ipak, sistemi obrazovanja u mnogim djelovima svijeta i dalje ne koriste stručnu praksu koja se nudi studentima u okviru potreba tržišta rada, a koja mladima daje relevantne vještine za zapošljavanje. 

Ovo je trenutno najvažnije pitanje i na Kosovu. Da bi se dobila jasna slika o stvarnom stanju i okolnostima saradnje poslodavaca i pružaoca stručnog obrazovanja (VET) na Kosovu, najbolje je pribaviti informacije i činjenice od relevantnih pojedinaca i institucija koje rade u toj oblasti. Kada razgovarate sa poslodavcima i agencijama za zapošljavanje, oni kažu da su stalno izražavali bojazan da mladi izlaze iz sistema obrazovanja bez ključnih vještina za zapošljavanje i bez opšteg poznavanja načina na koji poslovni svijet funkcioniše. Mnoge frustriraju neuspjesi tradicionalnog bloka od dvije sedmice "radnog iskustva" i dijele mišljenje da se mora uraditi više na poboljšanju autentičnosti radnog iskustva i kvaliteta saradnje sa poslodavcima u sektoru obrazovanju.

Oblast učenja i rada se brzo mijenja, a to ima implikacije na karijerni put pojedinaca. Mladi u stručnim školama se danas suočavaju sa budućnošću u kojoj će nekoliko puta mijenjati radna mjesta, što nameće potrebu da unapređuju svoje znanje i vještine. Izvjesnije je da će biti samozapošljena lica u određenom periodu svog života ili makar raditi po osnovu nekoliko honorarnih ugovora ili ugovora na određeno vrijeme i iz tog razloga je od presudnog značaja da se uključe poslodavci jer postoji sve veća potreba da budu direktno uključeni u obrazovni sistem.

Doruntina Jakupi, zamjenica izvršnog direktora HeadHunter Grupe, kaže: "Po mom mišljenju, stručne škole bi trebalo da koriste kombinaciju modela nastavnih programa da bi svojim učenicima omogućile da steknu iskustva u sektoru rada. Oni mogu obuhvatati:

  • glavni program, koji obično realizuje stručno osoblje određenog poslodavca ili instruktori koji su obučeni i imaju resurse za realizaciju takvog programa,
  • određene predmete koji dopunjavaju glavni program i pomažu mladima da prepoznaju značaj predmetnog učenja za dalji život,
  • planirani raspored aktivnosti kao što su dani preduzetništva i radno iskustvo.

Dalje, kao ekspert za izgradnju karijere i osnaživanje, gđica Jakupi smatra da stručne škole treba da uspostave tijesnu saradnju sa lokalnim poslodavcima. "Poslodavci bi mogli da budu mentori i ocjenjivači učenika – i da doprinesu u osmišljavanju ocjenjivanja – kao vid pomoći u oblikovanju nastavnog programa. Poslodavci takođe doprinose definisanju i poboljšanju vještina za zapošljavanje i ishoda učenja. Vještine za zapošljavanje u ovom slučaju će se prožimati kroz sve aspekte nastavnog programa, od načina kako studenti uče do kvalifikacija koje stiču. Poslodavci mogu obezbijediti da mladi razvijaju ove vještine tako što će pomoći u oblikovanju nastavnog programa i vrste kvalifikacija koje nude stručne škole na Kosovu."

U razgovorima sa našim partnerima u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, preciznije sa Odjeljenjem za reformu stručnog obrazovanja, postignuta je saglasnost da jedan od modela koji zaista može pomoći daljem razvoju stručnih škola i pružanju vještina učenicima koje odgovaraju potrebama tržišta rada jeste model stručne prakse. Razlog je taj što taj model podstiče sve zainteresovane strane da učestvuju u planiranju programa obuke, s obzirom na to da u nekim slučajevima nastava u učionici ne odslikava vještine koje su potrebne na tržištu rada. 

Kroz analizu potreba za obukom, poslodavac je u mogućnosti da identifikuje poslovne potrebe i vještine koje nedostaju, kao i da učešćem u sektorskim komisijama za razvoj vještina doprinese razvoju standarda zanimanja koji opisuju potrebe tržišta rada. 

Poslodavci mogu oblikovati nastavni program. Razvoj tijesne saradnje između poslodavaca i pružaoca stručnog obrazovanja omogućava mladima da razviju osnovne vještine za zapošljavanje, sistem stručnog obrazovanja dobija nastavni program koji zadovoljava stvarne potrebe poslovne zajednice i pomaže u planiranju budućih potreba za vještinama. 

Na kraju, treba da obezbijedimo vezu između sistema obrazovanja i sistema obuke i poslodavaca. Poslodavci i stručne škole treba da sarađuju kako bi studentima pružili vještine za zapošljavanje, a to se može postići samo zajedničkim radom.

Donika Beriša je program menadžer u Britanskom savjetu na Kosovu.