Lids koledž je dao uvjerljive savjete za razvoj djelotvorne saradnje sa poslodavcima. Mada, ove stvari nije uvijek lako ostvariti, a poboljšanje komunikacije i partnerstva sa poslodavcima može trajati, ali to su samo neke od mnogih osnova koje mogu koristiti svakoj organizaciji ukoliko ih integriše u svoje strategije saradnje sa poslodavcima: 

 1. Kreirajte strategiju za saradnju sa poslodavcima, sa kojom će biti upoznat široki auditorijum koledža i zainteresovane strane i koja promoviše saradnju, inovaciju i preduzetništvo.
 2. Odredite osoblje i pružite im obuku za djelotvorno korišćenje sistema za odnose sa klijentima.
 3. Uradite mapu kojom ćete definisati uloge i odgovornosti za saradnju sa poslodavcima na nivou koledža, uključujući zainteresovane strane.
 4. Pružite pomoć kompanijama da razumiju okvire i odgovornosti za stručnu praksu koja im pruža zaokruženo rješenje za njihovo poslovanje.
 5. Organizujte događaje, radionice, stručna predavanja ili transfere znanja, koji podstiču učešće, razmjenu najboljih praksi i na koje će biti pozvani govornici iz poslovne zajednice.
 6. Razvijajte ciljane kampanje i upoznajte se sa svojom ciljnom publikom – nemojte da budete sve svakome – prilagodite svoje aktivnosti potrebama/interesovanjima poslodavca.
 7. Koristite jezik poslodavca i upoznajte se sa njihovim radom kako biste pokazali da poznajete njihov sektor.  
 8. Dodajte lični pečat. Nemojte koristiti skripte ili email šablone i prilagodite komunikaciju svakom poslodavcu pojedinačno.
 9. Uvijek nastojite da uspostavite vezu i izgradite lični odnos sa poslodavcima, upoznajte ih i kao osobe i kao nosioce određenog zvanja.
 10. Održavajte kontakt sa poslodavcima, pokažite zainteresovanost za njihovo poslovanje i informišite ih o dešavanjima u vašem poslu.
 11. Promovišite i pružajte proizvode i usluge koje su relevantne i zadovoljavaju trenutne i projektovane potrebe industrije i sektora.
 12. Pažljivo saslušajte koje su potrebe pojedinačnih poslodavaca u pogledu poslovanja i razvoja radne snage i sarađujte sa njima na iznalaženju realnih rješenja koja odgovaraju njihovim zahtjevima.
 13. Pružite podršku poslodavcima da izvrše potpunu analizu obuke ili organizacionih potreba. Pružite tačne i aktuelne savjete i smjernice u pogledu dostupnih rješenja za vještine i, kada je potrebno, uputite poslodavce gdje mogu dobiti dodatnu podršku ili obuku.
 14. Vodite računa da je pružanje usluga fleksibilno i, kada je moguće, da se može realizovati u prostorijama poslodavca kako bi se remećenje uobičajenog radnog procesa u poslovnim prostorijama svelo na najmanju mjeru.
 15. Ohrabrite poslodavce da uključe svoje zaposlene u proces analize potrebe za obukom i razvojem radne snage. Ovo nije samo dobra praksa, već učenicima daje osjećaj vrijednosti i pokazaće im da poslodavac ulaže u njih kroz doobuku i unapređenje vještina.
 16. Pružite punu podršku trenerima i instruktorima da nesmetano i efikasno organizuju obuku.
 17. Tražite mišljenje i ocjenu po završetku saradnje sa poslodavcem. Na koji način smo zadovoljili vaše potrebe? Da li je obuka zadovoljila vaše potrebe? Šta možemo da uradimo da je dodatno poboljšamo?
 18. Održavajte odnose sa poslodavcima kroz redovne kontakte, tako što ćete tražiti da prisustvuju događajima za umrežavanje preduzeća koje organizujete, informišite ih o svakom novom projektu ili uslugama koje možete pružiti kako biste stvorili mogućnosti za ponavljanje saradnje.

Koji su vaši savjeti za uključivanje poslodavaca? Kažite nam na društvenim mrežama sa #VEexchange hashtag.

Sljedećeg mjeseca će Lids koledž opet biti sa nama, proširiće ovu temu saradnje sa poslodavcima, govoriće o svom mjestu na tržištu vještina i o tome na koji način obezbjeđuju vještine koje su potrebne da bi se ostvario pozitivan uticaj na privredu regiona.