Opšte je poznato da tehničko i stručno obrazovanje i osposobljavanje (TVET) i stručna praksa nemaju uvijek podjednako pozitivnu javnu sliku kao visokoškolsko obrazovanje. U mnogim zemljama  Evrope ovaj nedostatak ugleda doprinosi produbljivanju jaza između vještina koje se traže i onih koje pruža stručno obrazovanje, a to je prisutno u mnogim sektorima i stvara manjak kvalifikovanih diplomaca koji bi mogli da preuzmu ključne poslove.

Cilj britanske dobrotvorne organizacije Edge Foundation je da preokrene ovakvu situaciju radeći na promjeni percepcije, posebno među roditeljima i učenicima, o vrijednosti TVET-a i stručne prakse. Ovdje Edge Foundation govori o najuspešnijim načinima promovisanja TVET-a kao efikasnog načina zapošljavanja.

Vrijednost stručne prakse i TVET-a se ne može zanemariti. U Velikoj Britaniji stručna praksa ima bogatu istoriju, jer je bila način da se obezbijedi dobra zarada za život još od srednjovjekovnih zanatskih esnafa, a stručno osposobljavanje je u srži svega onoga što su postigli mnogi naši najveći pronalazači, inženjeri i naučnici.

Ipak, ostaje činjenica da roditelji i učenici još uvijek potcjenjuju TVET i stažiranje kao uspješan put ka zapošljavanju, posebno u poređenju sa akademskim obrazovanjem stečenim na univerzitetima. Mi u Edge Foundation, nezavisnoj dobrotvornoj organizaciji za obrazovanje, koja sprovodi istraživanja i kampanje kako bi uticala na politiku obrazovanja, vjerujemo da se nešto mora promijeniti ako želimo da osposobimo novu generaciju profesionalaca kako bi nadomjestili sve veći manjak stručnih vještina i odgovorili izazovima digitalne revolucije.

Tokom poslednjih pet godina radili smo na transformaciji javne percepcije o stručnoj praksi kao načinu podrške cilju vlade Velike Britanije da do 2020. godine obezbijedi tri miliona pripravničkih mjesta. Iako smo zabilježili veliku promjenu u pogledu percepcije o stručnoj praksi, ostaje još mnogo toga da se uradi. Ovdje predstavljamo neke od ključnih oblasti koje su pomogle promovisanju prakse kao vodećeg programa za podizanje svijesti o širim mogućnostima TVET-a.

Iako se ovaj pristup zasniva na istraživanjima koja su sprovedena u Engleskoj kroz razgovore sa roditeljima o tome šta bi moglo da promijeni njihovo mišljenje o stručnoj praksi, izazovi sa kojima se suočava TVET predstavljaju problem u cijeloj Evropi. Vjerujemo da se inicijative koje ovdje predstavljamo mogu sa uspjehom primijeniti i u drugim regionima.

Podizanje javne svijesti

Ključna oblast koja je proizašla iz istraživanja je bila potreba da se poveća vidljivost opsega stručnih obuka koje su dostupne -  ne samo u tradicionalnim zanatima, već i u oblastima kao što su razvoj softvera, pravo i finansijske usluge.

Jedno od najefikasnijih sredstava za podizanje javne svijesti o stručnoj praksi u Engleskoj jeste Nacionalna sedmica stručne prakse (National Apprenticeship Week) koja svim zainteresovanim akterima, uključujući i vladu, ustanovama za osposobljavanje kadra i individualnim stažistima, pruža šansu da svoje iskustvo podijele sa širom javnosti.  Kroz različite godišnje teme, ova inicijativa podstiče zainteresovane strane da preduzmu niz aktivnosti u cilju podizanja svijesti, od događaja na nacionalnom nivou i lokalnih otvorenih dana, do objava na društvenim mrežama i takmičenja - što su više maštoviti i neobični oblici komunikacije, to bolje. Nacionalna sedmica stručne prakse 2018 se već  planira i trebala bi biti bogatija nego ikada.

Još jedan aspekt rada na podizanju javne svijesti o vrijednosti stručne prakse je bio da se predstave primjeri stažiranja u poznatim kompanijama kako bi pomogli ljudima da to povežu sa vrhunskim brendovima. Jedna od ključnih aktivnosti bila je nacionalna reklamna kampanja koja govori o pričama mladih ljudi koji uspijevaju u svojoj karijeri zahvaljujući stručnoj praksi visokog nivoa. Kampanja je koristila ciljano oglašavanje putem televizije i postera usmjereno prema roditeljima i oglase na društvenim medijima namijenjene budućim stažistima.

Slavimo uspjeh

Istraživanje je istaklo i potrebu da se dijele i promovišu  priče o postignutom uspjehu kako bi roditelji i učenici mogli cijeniti realne mogućnosti koje stručna praksa može da pruži.

Uspostavljanje sistema nagrada za stručnu praksu može biti odličan način obilježavanja uspjeha TVET-a, a 2018. godina označava 15. godinu Nacionalne nagrade za stručnu praksu (National Apprenticeship Awards) u Engleskoj. Događaj obuhvata kategorije koje se fokusiraju na dostignuća stažista i poslodavaca, gdje su kategorije poslodavaca podijeljene prema veličini preduzeća kako bi se osigurala pravična zastupljenost. Takođe postoje lokalna, regionalna i nacionalna takmičenja, što obezbjeđuje maksimalan publicitet na svim nivoima.

 

Najveći zagovornici stručne prakse su možda sami pripravnici i preduzeća, tako da ambasadori treba da budu važan lanac u komunikacionoj strategiji za promociju stručne prakse. Mreža ambasadora stručne prakse (Apprenticeship Ambassadors Network) je odličan forum za izgradnju mreža poslodavaca i unapređenje komunikacije između postojećih i budućih institucija za stručno osposobljavanje. Ova mreža neprekidno pomaže da se poveća broj raspoloživih mogućnosti za stažiste, koji na taj način dobijaju nove poslodavce koji se obavezuju na pružanje pripravničkih usluga.

Bivši pripravnici su takođe moćni zagovornici, tako što mogu da pomognu mladim ljudima da razmotre alternativne puteve ka uspjehu. Naš  program Karijerni putevi (Career Footsteps)  podržava škole da održavaju događaje na kojima volonteri koji su slijedili put tehničkog ili stručnog obrazovanja dijele svoja iskustva u poslu i putevima učenja. Ovaj program se obavlja u okviru inicijative Inspiracija za budućnost (Inspiring the Future), uspostavljene od strane dobrotvorne organizacije Education and Employers.

Eksterni linkovi