Vebinar 8

U okviru šestog vebinara podijelili smo sa vama naše iskustvo i ideje o tome kako da iskoristite program „Škole za 21. vijek“ za kreiranje inkluzivnog okruženja u osnovnim školama. Govorili smo o inkluziji i predstavili različite mogućnosti koje nam nude strategije za razvoj kritičkog mišljenja i rješavanja problema u stvaranju inkluzivnog okruženja za učenje. Takođe, vebinar je imao vrlo praktičnu dimenziju zahvaljujući korišćenju konkretnih problemskih situacija koje se tiču djece iz marginalizovanih grupa i učenika/učenica sa emocionalnim, socijalnim i bihejvioranim poteškoćama a u kojima smo zajedno dolazili do rješenja.

U NASTAVKU POGLEDAJTE SNIMAK VEBINARA, SAZNAJTE VIŠE O PREZENTERIMA I POGLEDAJTE DODATNE MATERIJALE

Dragan Marković

Dragan Marković je trenutno na doktorskim akademskim studijama filologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njegovo polje istraživanja je književnost starog Dubrovnika. Sertifikovani je trener Zavoda za školstvo i autor brojnih akreditovanih programa obuka za nastavnike/ce. Trener je na programu „Škole za 21 vijek“ British Council-a, a radi kao ekspert i za brojne druge organizacije uključujući i Savjet Evrope. Trenutno je stalno zaposlen u Osnovnoj školi "Kekec" u Sutomoru kao nastavnik crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti.

Aleksandra Radoman Kovačević

Aleksandra Radoman Kovačević je od 2002. godine angažovana u oblasti treninga i razvoja kapaciteta ljudskih resursa, kao i upravljanja programima u obrazovanju. Školske 2007/2008 godine bila je mentorka na univerzitetskom kursu “Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’ koji je nastao kao rezultat saradnje švedskog Univerziteta Jönköping i Filozofskog fakulteta u Nišiću. Proteklih godina angažovana je kao ključna ekspertkinja II u nacionalnom IPA II programu podržanom od strane EU Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa i nacionalna konsultantkinja u programu Savjeta Evrope Podsticanje demokratske kulture u školama. Takođe, Aleksandra je autorka i trenerica akreditovanih programa od strane Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje, kao i ko-autorka akreditovanog programa za zanimanje omladinski aktivista. Autorka je bistraživanja Liderske vještine nastavnika/ca i kvalitet nastavnog procesa, kao i nekoliko publikacija i izdanja kao što su Upravljanje slučaja u službi sprečavanja napuštanja i odbijanja školovanja, Pripremni vrtići za đecu Rome i Egipćane, Mapiranje i analiza crnogorskih opština (projekat Sprečavanje ranih (prisilnih) brakova u okviru ranjivih grupa), Neformalno obrazovanje omadinskih aktivista i druge. Dio je ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje i jedna od trenerica za obuke nastavnika/ca u okviru programa „Škole za 21 vijek“ British Council-a.

DODATNI MATERIJALI SA VEBINARA

  1. Prezentacija predavača Dragana Markovića možete pronaći ovdje.
  2. Prezentacija predavačice Aleksandre Radoman Kovačević možete pronaći ovdje.

Na vebinaru 6 je došlo do malih tehničkih problema, pa je par pitanja stiglo nakon što smo završili live događaj. Zapisali smo ih i dobili odgovore naših trenera, i ističemo ih ispod.

1. Što znači RE populacija?

Romska i egipćanska populacija 

2. Da li su u kreiranju inkluzivnog okruženja za učenje RE i učenika sa smetnjama uključeni defektolozi različitih profila i u kom obimu?

Ovo je pitanje za Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i škole o kojima je riječ. U svakom slučaju, timovi stručnjaka jesu neophodni kako bi se kvalitetno odgovorilo na razvojne i saznajne potrebe djeteta ili mlade osobe.  

3. Na koji način i da li ispratite djecu nakon osnovne škole? Da li imate informacije u kojoj mjeri su nastavili dalje da se bave ovim aktivnostima.

U sistemu postoje mehanizmi koji omogućavaju da 'prelaz' iz osnovnoškolskog sistema u srednjoškolski bude uspješan i da dijete/mlada osoba dobije adekvatnu uslugu. Takođe, pitanje za Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo i škole. 

Podijelite sadržaj